Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng 7 − 5 ​ + − 7 2 ​ + − 9 4 ​ + 9 4 ​ bằng:

Tổng  bằng:

  1. -1

  2. 0

  3. 2

  4. 4

R. Roboteacher58

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7 − 5 ​ + − 7 2 ​ + − 9 4 ​ + 9 4 ​ = 7 − 5 ​ − 7 2 ​ − 9 4 ​ + 9 4 ​ = 7 − 5 − 2 ​ = − 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số nguyên x, sao cho: x − − 3 4 ​ = − 2 3 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG