Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ năm chữ số 0, 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số khác nhau và không chia hết 5?

Từ năm chữ số 0, 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số khác nhau và không chia hết 5?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số có bốn chữ số khác nhau là: n = a 1 ​ a 2 ​ a 3 ​ a 4 ​ ​ Do số n không chia hết cho 5 nên a 4 ​  = { 0 , 5 } ⇒ a 4 ​ có 3cách chọn ( a 4 ​ = { 1 , 3 , 7 }) a 1 ​ có 3cách chọn ( a 1 ​  = 0 ) a 2 ​ có 3cách chọn a 3 ​ có 2cách chọn ⇒ Có 2.3.3.3= 54 số cần tìm

Gọi số có bốn chữ số khác nhau là: 
Do số n không chia hết cho 5 nên 
 có 3 cách chọn 
 có 3 cách chọn 
 có 3 cách chọn
 có 2 cách chọn
Có 2.3.3.3 = 54 số cần tìm

1

Câu hỏi tương tự

Trong một khối đa diện thì :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG