Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x ∈ Z, biết : a) x + 9 = -7 b) x – 4 = -8 c) | x | - 2 = 5 d) |x – 2| = 5

Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 9 = -7

b) x – 4 = -8

c) | x | - 2 = 5

d) |x – 2| = 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) x + 9 = -7 x = -7 – 9 x = -16 b) x – 4 = -8 x = -8 + 4 x = -4 c) | x | - 2 = 5 | x | = 5 + 2 | x | = 7 x = ±7 d) | x – 2 | = 5 x – 2 = 5 hoặc x – 2 = -5 x = 5 + 2 hoặc x = -5 + 2 x = 7 hoặc x = -3

a) x + 9 = -7

x = -7 – 9

x = -16

b) x – 4 = -8

x = -8 + 4

x = -4

c) | x | - 2 = 5

| x | = 5 + 2

| x | = 7

x = ±7

d) | x – 2 | = 5 

x – 2 = 5 hoặc x – 2 = -5

x = 5 + 2 hoặc x = -5 + 2

x = 7 hoặc x = -3

1

Câu hỏi tương tự

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho ∠xOy = 60 0 , ∠xOz = 120 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là tia đối của Oy. Tính số đo góc xOt c) Trên hình vẽ có tia nào là tia ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG