Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x ∈ Z, biết: a) x + 5 = -2 + 11 b) -3x = -5 + 29 c) | x | - 9 = -2 + 17 d) | x – 9 | = -2 + 17

 Tìm x ∈ Z, biết:

a) x + 5 = -2 + 11

b) -3x = -5 + 29

c) | x | - 9 = -2 + 17

d) | x – 9 | = -2 + 17 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) x = 4 b) x = -8 c) | x | - 9 = -2 + 17 | x | = 15 + 9 | x | = 24 x = 24 hoặc x = -24 d) |x – 9| = -2 + 17 |x – 9| = 15 x – 9 = 15 hoặc x – 9 = -15 x = 24 hoặc x = -6

a) x = 4

b) x = -8

c) | x | - 9 = -2 + 17

| x | = 15 + 9

| x | = 24

x = 24 hoặc x = -24

d) |x – 9| = -2 + 17

|x – 9| = 15

x – 9 = 15 hoặc x – 9 = -15

x = 24 hoặc x = -6 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số 70 ; 210 ; 350 có cùng số dư là 3.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG