Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x ∈ Z, biết: a) x - 9 = -14 b) 2( x + 7 ) = -16 c) |x – 9| = 7 d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

 Tìm x ∈ Z, biết:

a) x - 9 = -14

b) 2( x + 7 ) = -16

c) |x – 9| = 7

 d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) x – 9 = -14 x = -14 + 9 x = -5 b) 2( x + 7 ) = -16 2( x + 7 ) = 2 . ( -8 ) x + 7 = -8 x = -8 – 7 = -15 c) | x – 9 | = 7 x – 9 = 7 hoặc x – 9 = -7 x = 7 + 9 hoặc x = -7 + 9 x = 16 hoặc x = 2 d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0 x – 5 = 0 hoặc x + 7 = 0 x = 5 hoặc x = -7

a) x – 9 = -14

x = -14 + 9

x = -5

b) 2( x + 7 ) = -16

2( x + 7 ) = 2 . ( -8 )

x + 7 = -8

x = -8 – 7 = -15

c) | x – 9 | = 7

x – 9 = 7 hoặc x – 9 = -7

x = 7 + 9 hoặc x = -7 + 9

x = 16 hoặc x = 2

d) ( x – 5 )( x + 7 ) = 0

x – 5 = 0 hoặc x + 7 = 0

x = 5 hoặc x = -7 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết rằng2448:[119−(x−6)]=24.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG