Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x,y,z thỏa mãn các phương trình sau : 9 x 2 + y 2 + 2 z 2 − 18 x + 4 z − 6 y + 20 = 0

Tìm x,y,z thỏa mãn các phương trình sau :

R. Roboteacher16

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9 x 2 + y 2 + 2 z 2 − 18 x + 4 z − 6 y + 20 = 0 ⇔ ( 9 x 2 − 18 x + 9 ) + ( y 2 − 6 y + 9 ) + 2 ( z 2 + 2 z + 1 ) = 0 ⇔ 9 ( x − 1 ) 2 + ( y − 3 ) 2 + 2 ( z + 1 ) 2 = 0 Do ( x − 1 ) 2 ≥ 0 ( y − 3 ) 2 ≥ 0 ( z + 1 ) 2 ≥ 0 Để Phương trình bằng 0 ⇔ x = 1 ; y = 3 ; z = − 1 V ậ y ( x ; y ; z ) = ( 1 ; 3 ; − 1 )

Để Phương trình bằng 0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: ( x − 8 ) ( x 3 + 8 ) = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG