Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, y ∈ Z, biết: a) xy = -31 b) (x – 2)(y + 1) = 23

Tìm x, y ∈ Z, biết:

a) xy = -31

b) (x – 2)(y + 1) = 23 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) xy = -31 x 1 -1 31 - 31 y - 31 31 - 1 1 b) (x – 2)(y + 1) = 23 x - 2 - 1 1 - 23 23 y + 1 - 23 23 - 1 1 x 1 3 - 21 25 y - 24 22 - 2 0

a) xy = -31 

x 1 -1 31 - 31
y - 31 31 - 1 1

 

b) (x – 2)(y + 1) = 23 

x - 2 - 1 1 - 23 23
y + 1 - 23  23 - 1 1
x 3 - 21 25
y - 24  22 - 2 0

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ƯCLN của : a) 30 , 45 , 135 b) 144 , 504 , 1080

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG