Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, y thỏa mãn. x 2 - 4x + y 2 - 6y + 13 = 0

Tìm x, y thỏa mãn. x2 - 4x + y2 - 6y + 13 = 0

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 - 4x + y 2 - 6y + 13 = 0 ⇔ (x - 2) 2 + (y - 3) 2 = 0 ⇔ x – 2 = 0 và y – 3 = 0 ⇔ x = 2 và y = 3

x2 - 4x + y2 - 6y + 13 = 0

⇔ (x - 2)2 + (y - 3)2 = 0

⇔ x – 2 = 0 và y – 3 = 0

⇔ x = 2 và y = 3

2

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức với x ≠ 3, x ≠ -3, x ≠ -7 a) Rút gọn P. b) Tính P khi . c) Tìm x để .

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG