Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x∈Q, biết: d) 3 2 ​ + 2 5 ​ ÷ x = 4 3 ​

 

Tìm x∈Q, biết:

d)

R. Roboteacher33

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 2 ​ + 2 5 ​ ÷ x = 4 3 ​ ⇔ 2 5 ​ ÷ x = 12 1 ​ ⇔ x = 2 5 ​ ÷ 12 1 ​ = 30 S = { 30 }

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG