Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x để phép chia có dư bằng 5.

Tìm x để phép chia open parentheses 5 x cubed minus 3 x squared plus 7 close parentheses divided by open parentheses x squared plus 1 close parentheses có dư bằng 5.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Đặt phép tính theo hàng dọc Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0. Vậy phần dư của phép chia là−5x+10 Theo đề bài, ta có−5x+10=5⇒−5x=−5⇒x=1 Vậyx=1 là giá trị cần tìm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Đặt phép tính theo hàng dọc

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0.

 

Vậy phần dư của phép chia là −5x+10

Theo đề bài, ta có −5x+10=5⇒−5x=−5⇒x=1

Vậy x=1 là giá trị cần tìm. 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x 2 + 10xy – 4x – 8y A. (5x – 2y)(x + 4y) B. (5x + 4)(x – 2y) C. (x + 2y)(5x – 4) D. (5x – 4)(x – 2y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG