Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x ∈ N, biết : a) 5x – 2x = 2 5 + 1 9 b) x 200 = x

Tìm x ∈ N, biết :

a) 5x – 2x = 25 + 19

b) x200 = x 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 5x – 2x = 2 5 + 1 9 3x = 32 + 1 3x = 33 x = 11 b) x 200 = x x 200 – x = 0 x ( x 199 – 1) = 0 x = 0 hoặc x 199 – 1 = 0 x = 0 hoặc x 199 = 1 x = 0 hoặc x = 1

a) 5x – 2x = 25 + 19

3x = 32 + 1

3x = 33

x = 11

b) x200 = x

x200 – x = 0

x ( x199 – 1) = 0

x = 0 hoặc x199 – 1 = 0

x = 0 hoặc x199 = 1

x = 0 hoặc x = 1 

1

Câu hỏi tương tự

Tính. a) 49 + (11 – 25) b) -8 + 5 . (-9) c) 40 – (-7) 2 d) | -15 + 21| – | 4 – 11|

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG