Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìmx để f ( x ) = x − 1 x 2 − 5 x + 6 ​ không âm.

Tìm x để  không âm.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để f ( x ) = x − 1 x 2 − 5 x + 6 ​ không âm thì f ( x ) = x − 1 x 2 − 5 x + 6 ​ ≥ 0 Ta có bảng xét dấu của f ( x ) : x − ∞ 1 2 3 + ∞ f ( x ) − ∥ + 0 − 0 + Vậy S = ( 1 ; 2 ] ∪ [ 3 ; + ∞ ) .

Để  không âm thì 

Ta có bảng xét dấu của 

x

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình: x 2 − 4 x 2 + x − 3 ​ ≥ 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG