Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x để biểu thức có nghĩa:

Tìm x để biểu thức có nghĩa: 
a. space A equals fraction numerator 1 over denominator square root of x minus square root of 2 x minus 1 end root end root end fraction b. space B equals fraction numerator square root of 16 minus x squared end root over denominator square root of 2 x plus 1 end root end fraction plus square root of x squared minus 8 x plus 8 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) ½ ≤ x ≠ 1

a) ½ ≤ x ≠ 1

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG