Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết b . 2 1 ​ x − 5 2 ​ = 5 1 ​

Tìm x biết

R. Roboteacher27

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b . 2 1 ​ x − 5 2 ​ = 5 1 ​ 2 1 ​ x = 5 1 ​ + 5 2 ​ 2 1 ​ x = 5 3 ​ x = 5 3 ​ : 2 1 ​ x = 5 6 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG