Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết 2 x 2 − 2 x = ( x − 1 ) 2

Tìm x, biết

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy x ∈ { 1 ; − 1 }

2 x squared minus 2 x equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared 2 x left parenthesis x minus 1 right parenthesis equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared 2 x left parenthesis x minus 1 right parenthesis minus left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared equals 0 left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis 2 x minus x plus 1 right parenthesis equals 0 left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis equals 0 left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 1 equals 0 end cell row cell x plus 1 equals 0 end cell end table left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 end cell row cell x equals negative 1 end cell end table close close

Vậy

3

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: ( 3 x y + 5 x ) ⋅ 2 x

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG