Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết ( 3 x − 2 ) 3 + ( 2 x − 3 ) 3 − ( 5 x − 5 ) 3 = 0

Tìm x, biết  

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta chứng minh với a+b+c=0 thì a 3 + b 3 + c 3 = 3 ab c Thật vậy nếu a+b+c=0 thì a + b = − c ⇒ ( a + b ) 3 = − c 3 ⇒ a 3 + b 3 − 3 ab ( a + b ) = − c 3 ⇒ a 3 + b 3 − 3 ab ( − c ) = − c 3 ⇒ a 3 + b 3 + c 3 = 3 ab c ( 3 x − 2 ) 3 + ( 2 x − 3 ) 3 − ( 5 x − 5 ) 3 = 0 ⇒ ( 3 x − 2 ) 3 + ( 2 x − 3 ) 3 + ( 5 − 5 x ) 3 = 0 Áp dụng bài toán trên ta được: Vậy

Ta chứng minh với a+b+c=0 thì
Thật vậy nếu a+b+c=0 thì

Áp dụng bài toán trên ta được:

3 left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis left parenthesis 2 x minus 3 right parenthesis left parenthesis 5 minus 5 x right parenthesis equals 0 rightwards double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus 2 equals 0 end cell row cell 2 x minus 3 equals 0 end cell row cell 5 minus 5 x equals 0 end cell end table rightwards double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 2 over 3 end cell row cell x equals 3 over 2 end cell row cell x equals 1 end cell end table close close

Vậy x element of open curly brackets 2 over 3 semicolon 3 over 2 semicolon 1 close curly brackets

4

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: ( 3 x y + 5 x ) ⋅ 2 x

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG