Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết

Tìm x biết left parenthesis 1 minus 3 x right parenthesis squared equals 4 open parentheses 9 x squared minus 6 x plus 1 close parentheses plus 27 x cubed minus 27 x squared plus 9 x minus 1

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

left parenthesis 1 minus 3 x right parenthesis squared equals 4 open parentheses 9 x squared minus 6 x plus 1 close parentheses plus 27 x cubed minus 27 x squared plus 9 x minus 1 left right double arrow left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis squared equals 4 left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis squared plus open parentheses 3 x minus 1 close parentheses to the power of 3 end exponent left right double arrow 3 left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis squared plus open parentheses 3 x minus 1 close parentheses cubed equals 0 left right double arrow left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis squared left parenthesis 3 plus 3 x minus 1 right parenthesis equals 0 left right double arrow left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis squared left parenthesis 3 x plus 2 right parenthesis equals 0 left right double arrow 3 x minus 1 equals 0 space space V space space 3 x plus 2 equals 0 left right double arrow x equals 1 third space space V space space x equals negative 2 over 3

21

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức: (x + 3) 2 + (x – 3) 2 + 2.(x 2 – 9)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG