Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết x 4 + 4x 3 + 4x 2 = 0 A. x = 2; x = -2 B. x = 0; x = 2 C. x = 0; x = -2 D. x = -2

Tìm x biết x4 + 4x3 + 4x2 = 0

A. x = 2; x = -2

B. x = 0; x = 2

C. x = 0; x = -2

D. x = -2

  1. x = 2; x = -2

  2.  x = 0; x = 2

  3. x = 0; x = -2

  4. x = -2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Vậy x = 0; x = -2 Đáp án cần chọn là: C. x = 0; x = -2

Lời giải

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử có đáp án

Vậy x = 0; x = -2

Đáp án cần chọn là: C. x = 0; x = -2

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức B = x 3 + x 2 y – xy 2 – y 3 tại x = 3,25 ; y = 6,75 là A. 350 B. -350 C. 35 D. -35

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG