Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết (x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6 A. x = -5 B. x = 5 C. x = -10 D. x = -1

Tìm x biết (x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6

A. x = -5     

B. x = 5      

C. x = -10   

D. x = -1

  1. x = -5     

  2. x = 5     

  3.  x = -10   

  4.  x = -1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải (x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6 ⇔ x.x.+ 3.x + 2.x + 2.3 – x.x – 5.x + 2.x + 2.5 = 6 ⇔ x 2 + 3x + 2x + 6 – x 2 – 5x + 2x + 10 = 6 ⇔ 2x + 16 = 6 ⇔ 2x = -10 ⇔ x = -5 Vậy x = -5 Đáp án cần chọn là: A. x = -5

Lời giải

(x + 2)(x + 3) – (x – 2)(x + 5) = 6

⇔ x.x.+ 3.x + 2.x + 2.3 – x.x – 5.x + 2.x + 2.5 = 6

⇔ x2 + 3x + 2x + 6 – x2 – 5x + 2x + 10 = 6

⇔ 2x + 16 = 6

⇔ 2x = -10

⇔ x = -5

Vậy x = -5

Đáp án cần chọn là: A. x = -5     

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG