Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết: | x + 19 | + | x + 5 | + | x + 2011 | = 4x

Tìm x, biết: | x + 19 | + | x + 5 | + | x + 2011 | = 4x 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vế trái là tổng của các giá trị tuyệt đối nên là số không âm, do đó : 4x ≥ 0 hay x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0 Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x 3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thích hợp)

Vế trái là tổng của các giá trị tuyệt đối nên là số không âm, do đó :

4x ≥ 0 hay x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0

Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x

3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thích hợp) 

1

Câu hỏi tương tự

a) Thực hiện phép tính: 2011 : { 639 : [ 316 – ( 78 + 25 )] : 3 } b) Tìm số tự nhiên x, biết: ( 3x – 2 3 ) . 7 = 7 4 c) Tìm số tự nhiên x, biết: ( 8705 + 5235 ) – 5x = 3885.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG