Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết c) ( 2 x + 3 ) ( 3 − 2 x ) + ( 2 x − 1 ) 2 = 2

Tìm x , biết

c) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 x + 3 ) ( 3 − 2 x ) + ( 2 x − 1 ) 2 = 2 ⇔ 9 − 4 x 2 + 4 x 2 − 4 x + 1 − 2 = 0 ⇔ − 4 x + 8 = 0 ⇔ x = 2 V ậ y x = 2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: b) 4 ( x − 2 ) 2 = 9 ( x + 2 ) 2

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG