Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết b) ( 2 x − 1 ) 2 − 25 = 0

Tìm x biết 

b) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 x − 1 ) 2 − 25 = 0 ⇔ ( 2 x − 1 ) 2 − 5 2 = 0 ⇔ ( 2 x − 1 + 5 ) ( 2 x − 1 − 5 ) = 0 ⇔ ( 2 x + 4 ) ( 2 x − 6 ) = 0 ⇔ [ 2 x + 4 = 0 2 x − 6 = 0 ​ ⇔ [ x = − 2 x = 3 ​ V ậ y : x = − 2 ; x = 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn số nguyên dương a, b, c, d thỏa mãn a 2 + b 2 = c 2 + d 2 Chứng minh rằng a + b + c + d là hợp số.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG