Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: b) ( 3 x − 1 ) 2 − 49 = 0

Tìm x biết:

b) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 3 x − 1 ) 2 − 49 = 0 ⇔ ( 3 x − 1 ) 2 − 7 2 = 0 ⇔ ( 3 x − 1 + 7 ) ( 3 x − 1 − 7 ) = 0 ⇔ ( 3 x + 6 ) ( 3 x − 8 ) = 0 ⇔ [ 3 x + 6 = 0 3 x − 8 = 0 ​ ⇔ [ x = − 2 x = 3 8 ​ ​ Vậy: x = − 2 ; x = 3 8 ​

Vậy: 

3

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: M = ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + 1) + 3abc

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG