Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: a) x ( x − 2008 ) − x + 2008 = 0

Tìm x biết:

a) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ( x − 2008 ) − x + 2008 = 0 ⇔ x ( x − 2008 ) − ( x − 2008 ) = 0 ⇔ ( x − 2008 ) ( x − 1 ) = 0 ⇔ [ x − 2008 = 0 x − 1 = 0 ​ ⇔ [ x = 2008 x = 1 ​ V ậ y x = 1 , x = 2008

16

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi n ∈ N thì n 2 + n + 1 không là số chính phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG