Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: a) x ( x − 2012 ) − x + 2012 = 0

Tìm x biết: a) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ( x − 2012 ) − x + 2012 = 0 ⇔ x ( x − 2012 ) − ( x − 2012 ) = 0 ⇔ ( x − 2012 ) ( x − 1 ) = 0 ⇔ [ x − 2012 = 0 x − 1 = 0 ​ ⇔ [ x = 2012 x = 1 ​ V ậ y x = 1 ; x = 2012

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x + 3)(x – 2)(x + 2) B. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 3)(x + 3)(x – 4) C. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 9)(x – 2)(x + 2) D. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x –...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG