Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết: a) ( x − 1 ) ( x + 2 ) − ( x − 3 ) ( x + 3 ) = 2

Tìm x, biết:

a) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 1 ) ( x + 2 ) − ( x − 3 ) ( x + 3 ) = 2 ⇔ ( x 2 + x − 2 ) − ( x 2 − 9 ) = 2 ⇔ x 2 + x − 2 − x 2 + 9 = 2 ⇔ x = − 5 Vậy x = -5

Vậy x = -5

1

Câu hỏi tương tự

Tích các giá trị của x trong

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG