Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: a) ( 1 − 3 x ) 2 − 9 x ( 1 + x ) = − 14

Tìm x biết:

a) 

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 − 3 x ) 2 − 9 x ( 1 + x ) = − 14 ⇔ 1 − 6 x + 9 x 2 − 9 x − 9 x 2 + 14 = 0 ⇔ 15 x = 15 ⇔ x = 1 V ậ y x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 5 x 2 + 14 x − 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG