Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết : a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9 b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Tìm x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9 95 – 5x = 23 + 2 95 – 5x = 25 5x = 95 – 25 5x = 70 x = 70 : 5 x = 14 b) |x + 2| = 341 + (-25) |x + 2| = 316 x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316 x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2 x = 314 hoặc x = -318

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

3

Câu hỏi tương tự

Số học sinh khối 6 của môt trường THCS khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thiếu 1 bạn, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của trường đó. Biết số học sinh nhỏ hơn 300

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG