Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: a) 4x – 69 : 23 = 37 b) 123 – 5 . (2x + 3) = 3 . 4 2 c) 24 ⋮ x; 60 ⋮ x; 150 ⋮ x và 5 < x < 20 (x ∈ N)

Tìm x biết:
a) 4x – 69 : 23 = 37
b) 123 – 5 . (2x + 3) = 3 . 
c) 24x; 60x; 150x và 5 < x < 20 (xN)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

11

Câu hỏi tương tự

Nếu 60 con thỏ có thể đổi được 5 con ngựa, 2 con ngựa có thể đổi được 3 con bò, 6 con bò có thể đổi được 8 con dê, thì cần bao nhiêu con thỏ để đổi được 3 con dê?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG