Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết: a)3x(x−10)=x−10 b)x(x+7)=4x+28.

Tìm x, biết:  

a) 3x(x−10)=x−10

b) x(x+7)=4x+28. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa về dạngA(x).B(x)=0⇒A(x)=0hoặcB(x)=0 Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa về dạng A(x).B(x)=0⇒A(x)=0 hoặc B(x)=0

Lời giải chi tiết: 

4

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG