Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: a) 2x + 36 : 12 = 53 b) | x + 7 | = | -15| c) 19 – | x – 1 | = 4

Tìm x biết:

a) 2x + 36 : 12 = 53

b) | x + 7 | = | -15|

c) 19 – | x – 1 | = 4

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 2x + 36 : 12 = 53 2x + 3 = 53 2x = 53 – 3 2x = 50 x = 25 b) |x + 7| = |- 15| |x + 7| = 15 x + 7 = 15 hoặc x + 7 = - 15 x = 15 – 7 hoặc x = -15 – 7 x = 8 hoặc x = - 22 c) 19 – | x – 1 | = 4 | x – 1 | = 15 x – 1 = 15 hoặc x – 1 = -15 x = 15 + 1 hoặc x = -15 + 1 x = 16 hoặc x = - 14

a) 2x + 36 : 12 = 53

2x + 3 = 53

2x = 53 – 3

2x = 50

x = 25

b) |x + 7| = |- 15|

|x + 7| = 15

x + 7 = 15 hoặc x + 7 = - 15

x = 15 – 7 hoặc x = -15 – 7

x = 8 hoặc x = - 22

c) 19 – | x – 1 | = 4

| x – 1 | = 15

x – 1 = 15 hoặc x – 1 = -15

x = 15 + 1 hoặc x = -15 + 1

x = 16 hoặc x = - 14

1

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG