Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

 Tìm x, biết: 

x squared plus 5 x plus 6 equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đưa về dạngA(x).B(x)=0⇒A(x)=0hoặcB(x)=0 Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Đưa về dạng A(x).B(x)=0⇒A(x)=0 hoặc B(x)=0

Lời giải chi tiết:  

5

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG