Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

 

Tìm x, biết:  

x cubed minus 3 x squared plus 3 x minus 1 equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết x 3 – x 2 – x + 1 = 0 A. x = 1 hoặc x = -1 B. x = -1 hoặc x = 0 C. x = 1 hoặc x = 0 D. x = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG