Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

 

Tìm x, biết:  

x cubed minus 3 x squared plus 3 x minus 1 equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình thang vuông ABCD (∠A = ∠D = 90 o ) và CD = 2AB. Kẻ DH vuông góc với AC (H ∈ AC). Gọi M là trung điểm của HC, N là trung điểm của DH. Chứng minh rằng: a. MN ⊥ AD b. ABMN là...

242

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG