Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết: ( x + 2 ) ( x 2 − 2 x + 4 ) + x ( 5 − x ) ( x + 5 ) = − 17

Tìm x, biết:

 

R. Roboteacher11

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 2 ) ( x 2 − 2 x + 4 ) + x ( 5 − x ) ( x + 5 ) = − 17 ⇔ x 3 + 8 + x ( 25 − x 2 ) = − 17 ⇔ x 3 + 8 + 25 x − x 3 = − 17 ⇔ 25 x = − 25 ⇔ x = − 1 Vậy x = -1

Vậy x = -1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: b) ( 3 x − 4 ) 2 − 9 ( x − 1 ) ( x − 3 ) = 13

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG