Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết:

Tìm x biết: x over 2 equals fraction numerator negative 19 over denominator 30 end fraction plus 5 over 6

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy x =

Vậy x = 2 over 5

2

Câu hỏi tương tự

Trong hình vẽ, biết EF // BC, theo định lí Ta-lét thì tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG