Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

 

Tìm x, biết:  5 x minus open parentheses 4 minus 2 x plus x squared close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses plus x open parentheses x minus 1 close parentheses open parentheses x plus 1 close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG