Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

 

Tìm x, biết:  16 x squared minus open parentheses 4 x minus 5 close parentheses squared equals 15 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG