Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết : ∣ ∣ ​ x 2 + ∣ ∣ ​ x − 1∣∣ = x 2 + 2

Tìm x, biết :

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vi x 2 + ∣ x − 1∣ > 0 nên ( 1 ) ⇒ x 2 + ∣ x − 1∣ = x 2 + 2 hay |x-1|=2 +) Nếu x ≥ 1 thì ( ∗ ) ⇒ x − 1 = 2 ⇒ x = 3 +)Nếu x<1thì ( ∗ ) ⇒ x − 1 = − 2 ⇒ x = − 1

Vi nên hay |x-1|=2
+) Nếu thì
+)Nếu x<1 thì

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số a, b, cnguyên dương thỏa mãn a 3 + 3 a 2 + 5 = 5 b và a + 3 = 5 c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG