Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

Tìm x, biết: open parentheses x minus 2 close parentheses cubed plus 6 open parentheses x plus 1 close parentheses squared minus x cubed plus 12 equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn đa thức 16x 2 – 4x + ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG