Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: 8 7 ​ + x = 5 3 ​

Tìm x biết:

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8 7 ​ + x = 5 3 ​ ⇔ x = 5 3 ​ − 8 7 ​ = 40 24 ​ − 40 35 ​ = 40 − 11 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số hữu tỉ thỏa mãn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG