Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

Tìm x, biết:

1 fourth x squared minus open parentheses 1 half x minus 4 close parentheses 1 half x equals negative 14

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1 fourth x squared minus open parentheses 1 half x minus 4 close parentheses 1 half x equals negative 14 left right double arrow 1 fourth x squared minus 1 fourth x squared plus 2 x equals negative 14 left right double arrow 2 x equals negative 14 space left right double arrow x equals negative 7

 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết (8x 3 -7x 2 ):x 2 =3x+ 25 9 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG