Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết: x ( x + 11 ) − x 2 + x = 12

Tìm x , biết:

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ( x + 11 ) − x 2 + x = 12 x 2 + 11 x − x 2 + x = 12 12 x = 12 x = 1 Vậy x = 1

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của các biểu thức sau: a. A = x 2 – 6x + 11 b. B = 2x 2 + 10x – 1 c. C = 5x – x 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG