Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

 

 Tìm x, biết:  

x cubed plus 6 x squared plus 12 x plus 8 equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

9

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG