Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìmxbiết:

Tìm x biết: 

a. space 2 over 3 plus x equals fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction b. space 3 over 4 minus 1 fourth colon x equals 1 1 fourth c. space 3 over 5 minus open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 25 percent sign 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Chuyển từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành - . Thực hiện phép tính ở vế phải ta tìm đượcx. b) Bước 1: Giữ nguyên vế trái, ở vế phải ta chuyển hỗn số về phân số Bước 2: Tìm ta lấy . Từ đó suy ra c) Bước 1: Viết 25% dưới dạng phân số ta được Bước 2: Tìm ta lấy , sau đó giải tìm x, chia 2 trường hợp Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

a) Chuyển 2 over 3 từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành -2 over 3 . Thực hiện phép tính ở vế phải ta tìm được x.

b) Bước 1: Giữ nguyên vế trái, ở vế phải ta chuyển hỗn số về phân số 

  Bước 2: Tìm open parentheses 1 fourth colon x close parentheses ta lấy 3 over 4 minus 5 over 4 equals fraction numerator negative 2 over denominator 5 end fraction. Từ đó suy ra x equals 1 fourth colon fraction numerator negative 2 over denominator 5 end fraction

c) Bước 1: Viết 25% dưới dạng phân số ta được 1 fourth 

Bước 2: Tìm open vertical bar x minus 1 half close vertical bar space ta lấy 3 over 5 minus 1 fourth , sau đó giải tìm x, chia 2 trường hợp

Lời giải chi tiết:

a. space 2 over 3 plus x equals fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction x equals fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction minus 2 over 3 x equals fraction numerator negative 7 over denominator 6 end fraction b. space 3 over 4 minus 1 fourth colon space x space equals 1 1 fourth 3 over 4 minus 1 fourth colon space x equals 5 over 4 1 fourth colon space x equals 3 over 4 minus 5 over 4 1 fourth colon x equals fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction x space equals 1 fourth colon fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction x equals fraction numerator negative 1 over denominator 2 end fraction

c. space 3 over 5 minus open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 25 percent sign 3 over 5 minus open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 1 fourth open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 3 over 5 minus 1 fourth open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 7 over 20 T H 1 colon open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 7 over 20 x minus 1 half equals 7 over 20 x equals 7 over 20 plus 1 half x equals 17 over 20 T H 2 colon open vertical bar x minus 1 half close vertical bar equals 7 over 20 x minus 1 half equals fraction numerator negative 7 over denominator 20 end fraction x equals fraction numerator negative 7 over denominator 20 end fraction plus 1 half x equals 3 over 20 V ậ y space x equals 17 over 20 comma space x equals 3 over 20

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG