Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

Tìm x, biết:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

|x - 2| = 1 x - 2 = 1 hoặc x - 2 = -1 x = 3 hoặc x = 1 Vậy x = 3 hoặc x = 1

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

|x - 2| = 1

x - 2 = 1 hoặc x - 2 = -1

x = 3 hoặc x = 1

Vậy x = 3 hoặc x = 1 

4

Câu hỏi tương tự

Vẽ tiaOAvàOBsao cho , lấy điểmCnằm giữa hai điểmAvàBsao cho 1. Chứng minh tiaOC nằm giữa hai tiaOA và OBvà tính 2. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOA và chứa điểmB, vẽ tiaODsao cho a) Tính b) Ch...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG