Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: ( x + 2 ) ( x + 4 ) ( x + 6 ) ( x + 8 ) − 105 = 0

Tìm x biết:

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 2 ) ( x + 4 ) ( x + 6 ) ( x + 8 ) − 105 = 0 ⇔ ( x 2 + 10 x + 16 ) ( x 2 + 10 x + 24 ) − 105 = 0 ⇔ [ ( x 2 + 10 x + 20 ) − 4 ] [ ( x 2 + 10 x + 20 ) + 4 ] − 105 = 0 ⇔ ( x 2 + 10 x + 20 ) 2 − 16 − 105 = 0 ⇔ ( x 2 + 10 x + 20 ) 2 − 1 1 2 = 0 ⇔ ( x 2 + 10 x + 20 − 11 ) ( x 2 + 10 x + 20 + 11 ) = 0 ⇔ ( x 2 + 10 x + 9 ) ( x 2 + 10 x + 31 ) = 0 ⇔ ( x + 1 ) ( x + 9 ) [ ( x + 5 ) 2 + 6 ] = 0 ⇔ [ x = − 1 x = − 9 ​

5

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b, c thỏa mãn ( a + b + c ) ( ab + b c + c a ) = 2017 và ab c = 2017 Tính giá trị của biểu thức P = ( b 2 c + 2017 ) ( c 2 a + 2017 ) ( a 2 b + 2017 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG