Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: 4 x 2 + 15 x = 25

Tìm x biết:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c o ˊ : 4 x 2 + 15 x = 25 4 x 2 + 20 x − 5 x − 25 = 0 4 x ( x + 5 ) − 5 ( x + 5 ) = 0 ​ ​ Suy ra x - 3 = 0 hoặc x - 7 = 0 Do đó x = 3; x= 7 Vậy tổng các giá trị của x thỏa mãn (1) là 3 + 7 = 10

Suy ra x - 3 = 0 hoặc x - 7 = 0

Do đó x = 3; x= 7

Vậy tổng các giá trị của x thỏa mãn (1) là 3 + 7 = 10

2

Câu hỏi tương tự

Chọn câu sai A. 16x 3 – 54y 3 = 2(2x – 3y)(4x 2 + 6xy + 9y 2 ) B. x 2 – 9 + (2x + 7)(3 – x) = (x – 3)(-x – 4) C. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) 2 D. 4x 3 – 4x 2 – x + 1 = (2x – 1)(2x + 1)...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG