Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết (8x 3 -7x 2 ):x 2 =3x+ 25 9 ​ ​

Tìm x biết

(8x3-7x2):x2=3x+

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(8x 3 −7x 2 )÷x 2 =3x+ 25 9 ​ ​ ⇔(8x 3 ÷x 2 )−(7x 2 ÷x 2 )=3x+ 5 3 ​ ⇔8x−7=3x+ 5 3 ​ ⇔8x−3x= 5 3 ​ +7 ⇔5x= 5 38 ​ ⇔x= 25 38 ​

(8x3−7x2)÷x2=3x+

⇔(8x3÷x2)−(7x2÷x2)=3x+

⇔8x−7=3x+

⇔8x−3x=+7

⇔5x=

⇔x=

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG