Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:8(x−2)−2(3x−4)=2.

 Tìm x, biết: 8(x−2)−2(3x−4)=2.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD. Lời giải chi tiết: Ta có:8(x−2)−2(3x−4)=2 ⇒8x−16−6x+8=2 ⇒2x−8=2 ⇒2x=10. Vậyx=5.

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 8(x−2)−2(3x−4)=2

⇒8x−16−6x+8=2

⇒2x−8=2

⇒2x=10.

Vậy x=5. 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x 2 + 10xy – 4x – 8y A. (5x – 2y)(x + 4y) B. (5x + 4)(x – 2y) C. (x + 2y)(5x – 4) D. (5x – 4)(x – 2y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG