Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:5x(12x+7)−3x(20x−5)=−100.

Tìm x, biết: 5x(12x+7)−3x(20x−5)=−100.

 

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD. Lời giải chi tiết: 5x(12x+7)−3x(20x−5)=−100 ⇒60x2+35x−60x2+15x=−100 ⇒50x=−100⇒x=−2. Vậyx=−2

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD.

Lời giải chi tiết:

5x(12x+7)−3x(20x−5)=−100

⇒60x2+35x−60x2+15x=−100

⇒50x=−100⇒x=−2.

Vậy x=−2

  

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình thoi ABCD tân O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho BE = CF = DG = AH. a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành. b) Chứng minh điểm O l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG